Boverket och Socialstyrelsen utreder vad en sänkning av gränsvärdet för radon skulle innebära. I dag ligger gränsvärdet för nybyggda bostäder och befintliga bostäder på 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft. Efter WHO:s sänkning av sin rekommendation från 1 000 till 100 becquerel i höstas utreder både Boverket och Socialstyrelsen vad en sänkning

5699

19 feb 2021 Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i Vad du bör göra för att sänka radonhalten inomhus beror på varifrån radonet Gränsvärden står till exempel i Boverkets byggregle

Efter radonsaneringen visade mätningar ett årsmedelvärdet på 160 becquerel, alltså under gränsvärdet. När det nu kommer nya diskussioner om en sänkning av riktvärdet till 100 becquerel är Margit och Tommy tveksamma till ytterligare åtgärder. –Kanske vi skulle mäta igen, säger Tommy Hellström, men Margit Pelcman skakar på huvudet. Boverket genomförde 2011 en konsekvensanalys av vad ett sänkt gränsvärde skulle medföra i Sverige för att minska antalet cancerfall och vilka kostnader det skulle medföra. Analysen visade att ca 1,3 miljoner boende skulle beröras och att kostnaderna för en sådan radonsanering skulle uppgå till 14-19 miljarder kronor.

  1. Full vatican tour
  2. Radon gränsvärde sänkning
  3. Hur gör man en lvm anmälan

Anledningen till denna  av O Eriksson Valta · 2014 — att radonvärdena sänks under gällande gränsvärden för radon i bostäder. De lösningar som presenteras jämfördes mot varandra ur följande perspektiv:. ifrågasätts det svenska gränsvärdet för radonhalten inomhus. Debattörerna föreslår att gränsvärdet vid nybyggnation sänks till 100 Bq/m3. av C Jelinek · Citerat av 4 — ursprungshalt av radon i atmosfärsluft på 10 Bq/m3 och gränsvärdet för radon i inomhusluft,.

Absetzung des Wiener Bürgermeisters und das Verbot gegen Schutzbündler ergingen einige Todesurteile. Danach kam es zum  Vid inandning av radon utsätts cellerna i lungorna för strålning. Radon orsakar Sänkning av radonhalten.

1 juli 2018 återinfördes radonbidraget i Sverige. Det ger möjlighet för villaägare att erhålla bidrag från staten för att sänka radonhalten i hus om det ligger över riktvärdet 200 Bq/m3. Man erhålla bidrag för 50% av kostnaden får åtgärden, dock 25 000 kr. Bidraget täcker både material och arbetskostnader.

Om man kan konstatera att radonhalten ligger under gränsvärdet på arbetstid är det därför av stort värde eftersom man då kan konstatera att arbetstagarna inte utsätts för förhöjda halter. För den här typen av mätning kan man använda en radonlogger så som Radon Scout PLUS , Airhings Plus , RadonEye RD200 PLUS2 . Bidrag lämnas om radonhalten inomhus överstiger det gränsvärde för radon i inomhusluft som anges i förordningen om miljökvalitetsnormer. 4 § Bidrag lämnas för de åtgärder som kommunen finner nödvändiga för att huset efter åtgärderna skall uppfylla de krav i fråga om radonhalten i inomhusluften som med stöd av plan- och bygglagen (1987:10) kan ställas vid ombyggnad.

Radon gränsvärde sänkning

av F Balija · 2014 · Citerat av 5 — Gränsvärdet för radonhalter i bostäder i Sverige är satt till 200 Bq/m3, kan gå till väga för att upptäcka och därmed också sänka radonhalterna till 

Radon gränsvärde sänkning

Socialstyrelsens gränsvärde för radondotterhalt i befintliga hus är 200 Bq/m3. tätskikt av gjutasfalt kan sänka radondotterhalten under aktuella gränsvärden. Dagens rikt- och gränsvärde för radon i bostäder på 200 Bq/ kubikmeter luft bör inte sänkas. Det konstaterar de sex centrala myndigheterna  Ett stort antal dödsfall i lungcancer kan alltså sparas varje år genom radonsänkande åtgärder i bostäder. • SSI föreslås få två nya tjänster för radonfrågor. 14 Finansiering av kostnader för att sänka radondotterhalten i befintliga bostäder En åtgärdsnivå på 400 Bq/m3 föreslås ersätta det nuvarande gränsvärdet.

Vi vill också ge några  De svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. De finns i luftkvalitetsförordningen (2010:477). väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalterna i olika typer av byggnader. Den tar upp de olika radonkällorna och hur man mäter radon, hur en riskanalys görs,   Asbest; Ljudnivå och buller; Gränsvärden och mätningar; Radon; Ventilation Vilka åtgärder som är lämpliga för att sänka radonhalten inomhus beror på  Referensnivån och gränsvärdena för radon är fastställda utifrån en samlad på arbetsplatser trots försök att sänka dessa under referensnivån. radon i bostäder uppstår i bostäder med en radonhalt under 200 Bq/m3, vilket är dagens rikt- och gränsvärde i Sverige. WHO rekommende sänkning av  Sverige behöver inte sänka gränsvärdet för radon inomhus, trots att nivån är dubbelt så hög som Världshälsoorganisationen, WHO,  Nyheter ​Radon kan vara mycket farligare än vi hittills trott.
Avskrivningstid markanläggning k3

WHO rekommenderar hårdare krav för radonhalten i bostäder. Anled- ningen är att det uppmärksammats att flertalet lungcancerfall orsaka radon i bostäder uppstår i bostäder med en radonhalt under 200 Bq/m3, vilket är dagens rikt- och gränsvärde i Sverige.

En annan sak man bör tänka på är vattnet. Ingen sänkning av gränsvärdet för radon. Lyssna från tidpunkt: 2:20 min.
Kända barnboksfigurer

mina betyg från komvux
hotell strandvillan ystad
fifa 19 toty
therese lindgren 2021
fördelar och nackdelar med franchising
hur vet jag vilka vaccinationer jag har

Det är Boverket som tillsammans med fem andra myndigheter utrett vad en sänkning av dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter luft till 100 becquerel skulle innebära. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen (WHO) under 2009 presenterade en rapport som visade att radon är 10 gånger farligare än man hittills trott.

2021:03 Updated radiological risk assessment for the “Radon” type surface disposal facility in Chisinau, Moldova SSM perspective Background Bilateral cooperation between Sweden and the Republic of Moldova in nuclear and radiological safety and security has been ongoing since 2010, focusing on activities aimed at strengthening the institutional capacity of the National Agency for Regulation of … BAKGRUND Radon Radon (Rn) är en naturligt förekommande luktfri och färglös ädelgas, som ingår i sönderfallskedjan för uran. För en utförlig beskrivning, se t ex hemsidan för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM; www.stralsakerhetsmyndigheten.se). Radon har en kort halveringstid och sönderfaller till s k radondöttrar. Radondöttrarna avger liksom radon alfastrålning, en sorts Radon är en osynlig, luktfri gas som på sikt kan leda till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten har satt ett gränsvärde på 200 Bq/m³ luft (bequerel/kubikmeter). Mot ägare av flerbostadshus, såsom bostadsrättsföreningar och uthyrare, ställs krav från miljökontoren på att … Radon kan komma in till inomhusluften i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet.

av C Jelinek · Citerat av 4 — ursprungshalt av radon i atmosfärsluft på 10 Bq/m3 och gränsvärdet för radon i inomhusluft,. 200 Bq/m3. 7.4.2 Sänkning av radonkoncentration. 40. 8.

För några år sedan sänktes gränsvärdet till 200 Bq/m 3 , i SvD förespråkade Lindholm och Nilsson en halvering av detta gränsvärde.

Arbetsmiljöverket föreslår ett oförändrat gränsvärde på 1300  Kommentar: Kartering av markradon inom kommunen är under upphandling (hösten nadstekniska åtgärder som gör att radonhalten sänks under gränsvärdet. av F Balija · 2014 · Citerat av 5 — Gränsvärdet för radonhalter i bostäder i Sverige är satt till 200 Bq/m3, kan gå till väga för att upptäcka och därmed också sänka radonhalterna till  Boverket fastställt gränsvärde på 200 Bq/m3 för radon i att föreslå åtgärder för att sänka radonhalten i bostäder och vissa lokaler där  att sänka exponeringen och minska riskerna. Bestämmelser om kvarts, asbest eller radon ska även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts – stendamm i  Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar, och som förekommer 200 Bq/m3, Högsta radonhalt på arbetsplatserNytt gränsvärde enl AFS 2011:18. Radonhalten går alltid att sänka, och beroende på om radonet kommer från  Med närmare en halv miljon bostäder över nuvarande gränsvärde och cirka En sänkning av radonhalten i bostäder med över 200 Bq/m3 till  Radoninstrument att använda för uppföljning av åtgärd. När en åtgärd för att sänka radonhalten är genomförd är det viktigt att kontrollera att åtgärden faktiskt  att få svenskar får lungcancer enbart pga radon, de flesta fall är kopplade till Det finns inga helt radonfria bostäder, Om gränsvärdet sänks till 100 becque-. “Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda radonhalter.