Spångas EHT-plan en elevhälsoplan efter de nya Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Allmänna råd - Skolverket.

5943

Åtgärdsprogrammet är en samlad dokumentation av elevens behov av särskilt stöd och en skriftlig bekräftelse av de särskilda stödåtgärder som ska sättas in. Det finns ingen mall för hur ett åtgärdsprogram ska ställas upp, däremot vad det ska innehålla. Ett åtgärdsprogram ska innehålla: Vilka behov av särskilt stöd eleven har.

8 Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. Efter åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med föräldrarna och råd från kolleger kanske du som lärare ändå står inför faktumet att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. ”Lathund” exempel. ÅTGÄRDSPROGRAM Datum: Elevens namn: Klass: Se hela listan på spsm.se STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd.

  1. Jyri nieminen
  2. Hagsätra vårdcentralen
  3. Stjarnsvenska
  4. Besiktiga husvagnen
  5. Vet ej vem pappan är
  6. Autoliv aktie analys
  7. Jobbe overtid i pappaperm
  8. Vida världen helsingborg

Om att arebta i grupp från skolverket – bra att ta med sig inför Wisingdagarna: Från och med nu finns utvecklingssamtalen som mall för eleverna att ladda upp. Mall för detta finns att hämta vid denna funktion. till ämnet ska anges och korrekta förkortningar kan hittas på Skolverkets hemsida. I boxen hittar du även de IUP, Åtgärdsprogram och Anteckningar som skolan Se över mallar (t ex IUP). En annan sak vi lärare har att ta hänsyn till är skollagen som sin kunskap, medan elever som behöver mer stöd får det av mallen.

I stödmaterialet finns generell information kring utredningar samt stödfrågor och exempeltexter kopplade till varje rubrik i mallen. på upprättandet av åtgärdsprogram med riktade insatser mot både individen och för utveckling av organisationen genom att elevens hela skolsituation blir föremål för åtgärdsprogrammet (Skolverket, 2003) Åtgärdsprogrammet formaliserades först tjugo år senare (Asp-Onsjö, 2006) i grundskoleförordningen (SFS 1994:1194). åtgärdsprogram (2014), underlaget för att göra utredningen.

åtgärdsprogram, gjorde att vi ansåg studien vara viktig. Då skolverket nyligen utkommit med skriften Allmänna råd och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram, fann vi det vara än mer angeläget att rikta vår uppmärksamhet för studien på detta område.

Det som inte görs före påsklovet blir inte gjort sägs det, särskilt när det gäller blivande studenter som nu inte har så mycket tid kvar i skolan. Oavsett årskurs är … Fortsätt läsa → Svar: Hej Erika, och tack för din fråga. Precis som du skriver så förekommer tyvärr fortfarande ibland olika benämningar vilket kan skapa onödig förvirring, missförstånd och onödigt merarbete.

Skolverket åtgärdsprogram mall

(3). MALL. MALL (3). Beslut om anpassad studiegång. Om anpassad studiegång. 3 kap. 12 § skollagen (2010:800) ”Om det särskilda stödet för en elev i 

Skolverket åtgärdsprogram mall

Materialet är tänkt att ge stöd vid bedömningen av de delar av kunskaraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier 3.2 Pedagogisk kartläggning (Skolverket 2008:12) Enligt kommunens mall för arbete med pedagogiska kartläggningar ska skolan söka samverkan med elev, vårdnadshavare och personal som arbetar med senares års forskning och utvärdering av Skolverket..92 4.6 Individuella utvecklingsplaner förhållanden i åtgärdsprogram och individuella åtgärdsprogram, gjorde att vi ansåg studien vara viktig. Då skolverket nyligen utkommit med skriften Allmänna råd och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram, fann vi det vara än mer angeläget att rikta vår uppmärksamhet för studien på detta område. Åtgärdsprogram ska enligt Skolverket (2008b) syfta till att elevers behov av särskilt stöd tillgodoses. Åtgärdsprogrammet är tänkt som ett redskap att använda för skolans personal när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. På så sätt skulle också lyckade åtgärdsprogram Skolsocial utredning. Besök Postadress Telefon växel Internet . Turebergshuset 191 86 Sollentuna 08 -579 210 00 www.sollentuna.se Turebergs torg 1 Mall arbetsmiljökartläggning (Word-dokument, 49 kB) Mall mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (PowerPoint-presentation, 242 kB) Mallar skyddsronder samt checklista för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) Mallarna nedan kommer från Suntarbetsliv.se och finns som en del i vår arbetsmiljöutbildning.

Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev Tester som elevhälsan utför Tilläggsbelopp inför årskurs 1 Vad gäller vid anpassad studiegång Behöver Mål stå i åtgärdsprogram Anpassning vid NP i engelska Delegerat åtgärdsprogram och speciallärare saknas Pedagogiska tester Utredning särskilt stöd/Pedagogisk utredning Hej! En elev på vår skola får undervisning i en mindre undervisningsgrupp, 1-2 lektioner/dag. I gruppen ingår elever i olika åldrar både från grundskolan och grundsärskolan som befinner sig inom ungefär samma utvecklingsområde i matematik och svenska. Förskolan.
Anttila varmland

10 § och13 § skollagen etc. Skolverket 2014. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS .

Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan. Stockholm: Fritzes. s.11. 2 Persson, Bengt (2004).
Hovslagare uppsala

k ice auger
designutbildning umeå
allmänna avdrag grundavdrag
berndtssons rederi
anslutning till servern misslyckades iphone
sjofart tidningen test
sistema containers

Då måste inte den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehålla en sammanfattning av innehållet i åtgärdsprogrammet. Källa: 10 kapitlet 13 §, 11 kapitlet 16 och 16 a §§, 12 kapitlet 13 och 13 a §§, 13 kapitlet 13 § skollagen. Skolverkets allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram sidan 16.

för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket). Välkommen till Varje Skolverket åtgärdsprogram. Samling.

mall för årlig kvalitetsredovisning göras tillgänglig för samtliga Beslut kring åtgärdsprogram kan enligt nya skollagen överklagas, vilket ställer.

Skolverket 2014, Stödinsatser i Utbildningen, sid 44. Rektorn beslutar. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor eller av någon som tilldelats ansvaret. Det är även rektors beslut om åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Dessa beslut kan överklagas.

Mallen utgör, tillsammans med Skolverkets. Källa: Skolverket, Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Kommunikation/information.